Oposición de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona
Tipo: Oposiciones
Método: Formación abierta
Precio/facilidades: Consulte /
Academia:
...
 Dirigido a
Aconsegueix una feina fixa, amb flexibilitat horària i ben remunerada. L'Ajuntament de Barcelona obre la seva convocatòria amb nombroses places.
Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:
Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establerts, utilitzant els mitjans adequats, inclús informàtics.
Revisar i proposar impresos i formularis de manera que aquests siguin eficaços per l'objectiu per al que van ser ideats.
Realitzar feines mecanogràfiques, arxivístiques i de càlcul, per qualsevol mitjà, inclús informàtic.
Participar i col·laborar en les tasques d'informatització de la Unitat a la que estigui destinat.
Informar als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
Atendre a usuaris.
En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei.
 Requisitos
Edat: 16 anys
Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea
Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent.
 Programa
Tema 1
La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

Tema 2
El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Tema 3
Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 4
L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis d'actuació de l'Administració Pública. Tipologia de les Administracions Públiques El règim local espanyol.

Tema 5
L'organització municipal. Especial referència a organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els districtes) i funcional (organismes autònoms i entitats públiques empresarials) de l'Ajuntament de Barcelona.

Tema 6
La Carta Municipal: El seu contingut i principals característiques.

Tema 7
El procediment administratiu: Concepte, principis generals, fases i terminis.

Tema 8
L'acte administratiu. Concepte. Classes. Revisió dels actes en via administrativa.

Tema 9
Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.

Tema 10
Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment lBl, IAE, lmpost de vehicles de tracció mecànica ¡ Plusvàlua).

Tema 11
La protecció de dades de caràcter personal: règim jurídic.

Tema 12
Tipologia del personal al servei de les Administracions Públiques. La funció pública: concepte i règim jurídic Les bases del règim estatutari de la funció pública.

Tema 13
La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. Les situacions administratives dels funcionaris.

Tema 14
Drets i deures dels funcionaris. El règim retributiu. Les incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 15
El sistema espanyol de la Seguretat Social. Règim general: afiliació i cotització. Acció protectora: contingència ¡ prestacions.

Tema 16
L'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre. Comunicacions i notificacions.

Tema 17
Les noves tecnologies en la Societat de la informació. La web de l'Ajuntament de Barcelona. Tràmits 'on line': la carpeta del ciutadà. Altres webs municipals. Serveis telefònics.

Tema 18
Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica Urbanisme: transformació urbana de la ciutat ¡ projectes urbans en execució.

Tema 19
Barcelona ciutat de la cultura: museus, teatres, biblioteques. La ciutat i l'esport: equipaments esportius. Les festes tradicionals de la ciutat. Els seus edificis i l'art.

Tema 20
L'actualitat de la ciutat: darrers esdeveniments socials i culturals en el període 2004-2006.
 Solicita información sin compromiso

Datos personales

Envío de datos

Acepto las condiciones de la politica de privacidad


 Oposiciones relacionados
Oposiciones CentroMétodo/Población
Precio
Oposición de Auxiliares Administrativos de Corporaciones LocalesFormación abierta
Oposición de Auxiliares Administrativos Ayuntamiento de MadridFormación abierta
Oposición de Auxiliars Administratius Generalitat de CatalunyaFormación abierta
Oposición de Auxiliares Ayuntamiento de MadridLaudeoFormación abierta
Oposición de Auxiliares Corporaciones LocalesLaudeoFormación abierta
Oposición de Auxiliares Administrativos de Corporaciones LocalesFormación abierta
Oposición de Auxiliar Administrativo de Corporaciones LocalesMaster DFormación abierta
Oposición de Administrativo de las corporaciones localesMaster DFormación abierta
Oposición de Gestión de la Generalitat ValencianaMaster DMelilla
Oposición de Auxiliar Administrativos para CatalunyaMaster DMelilla
Oposición de Auxiliars Administratius Generalitat de CatalunyaMaster DFormación abierta
Oposición de Administrativos para Barcelona
Oposición de Administrativos para Barcelona
Oposición de Administrativos para Barcelona
Oposición de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Madrid
 
Política de privacidad | 2007 Cursosparati.com ® oposiciones | info @ proactis.es